در حال نمایش یک نتیجه

21,500 تومان

تمام شاخص ها به این واقعیت اشاره دارند که خدمات و نوآوری خدمات همچنان به سرعت در آینده ادامه می یابد (Spohrer & Maglio, 2008). سازمان ها اغلب بر خدمات به منظور بهبود و توسعه ارزش مشتری، و در نهایت عملکرد سازمانی تکیه می کنند. با این وجود، سازمان ها نیز دریافتند که ایجاد ارزش [...]