در حال نمایش یک نتیجه

18,500 تومان

دو سند معتبر به تازگی اصطلاح “مدل کسب و کار” را به عنوان بخشی از مقررات گزارش مالی گنجانده اند. پاراگراف 4.1 از IFRS9 (IASB، a2009) اظهار می دارد: یک نهاد باید دارایی های مالی را پس از ارزیابی هزینه استهلاک و یا ارزش منصفانه بر اساس هر دو مورد زیر طبقه بندی نماید: (الف) [...]