نمایش یک نتیجه

19,700 تومان

کارآفرینی محرک توسعه اقتصادی است. مطالعات متعددی مشخص کرده اند که فعالیت تجاری منبع قوی ای برای رشد اقتصادی و ایجاد شغل است و کارآفرینی تولیدی از لحاظ رفاه اقتصادی بسیار حائز اهمیت است (Zacharakis, Bygrave, & Shepherd, 2000; van Stel, Carree, & Thurik, 2005; Acs, Audretsch, Braunerhjelm, & Carlsson, 2012; Naudé, 2013). بنابراین، جای [...]