در حال نمایش یک نتیجه

19,500 تومان

ارتباطات شفاهی مثبت (WOM)، همانند هر ارتباطات مثبتی در مورد راهنمایی های یک موسسه خدماتی تعریف شده است که به عنوان یک پیامد رابطه ای مهم محسوب میشود(Freidenand Goldsmith, 1988; Hennig-Thurau et al., 2002; Harrison-Walker, 2001).به عنوان یک منبع اطلاعات،WOM مثبت ،یک درونداد قوی برای تصمیم گیری به حساب می آید. برای مشتریانی که با [...]