در حال نمایش 3 نتیجه

14,500 تومان

در حال حاضر، شرایط اجتماعی – اقتصادی تغییر استراتژیک سازمان ها و ساختار تحریم هایی که به دلیل پیاده سازی آن ها اتخاذ می کنند، تغییر می کند. بحران اقتصادی که در سال 2008 آغاز شد بر اعتماد مدیران به نقش و کارایی اقدامات برنامه ریزی استراتژیک و تحلیل استراتژیک و برداشت متخصصان مدیریت استراتژیک [...]

16,200 تومان

بدیهی است که فرایند برنامه ریزی در طول زمان تغییر می یابد تا ماهیت مشکلات مرتبط با ساختار شهر را که سریعا در حال تغییر است مورد رسیدگی قرار دهد. تغییرات عمده به صورت جهانی در دوران پس از جنگ جهانی دوم مشاهده شده است که به دنبال بازسازی فیزیکی و اجتماعی گسترده ای بویژه [...]

28,300 تومان

در جامعه تحقیقات استراتژی تجاری، یک فراخوان برای تمرکز دوباره بر تاکید در راستای فعالیت انسانی وجود دارد،یعنی ،متمرکز شدن بیشتر بر روی “ابعاد خرد شیوه تفکر مدیران، عملکرد و تفسیر تصمیمات استراتژیک آنها”.این به صورت چشم انداز استراتژی –به صورت –طرز کار شناخته شده است، در جایی که “فشار محوری در چیزی کاوش میکند [...]