در حال نمایش 3 نتیجه

14,500 تومان

سازمان های معاصر در سیستم های سازمانی، از جمله سیستم های ERP بیشتر سرمایه گذاری کرده و رشد بالای این سرمایه گذاری ها قابل پیش بینی است. سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) نقش بحرانی در عملکرد و بقای سازمان ایفا می کنند (Liang and Xue 2004). داونپورت (2000) بر پتانسیل سیستم های ERP [...]

14,300 تومان

با توجه رقابت شدید جهانی، پیشرفت تکنولوژی مستمر، پیچیدگی رو به افزایش بازار و ناپایداری مالی، جهان تجاری معاصر دچار تغییرات متوالی شده است (Davis & Daley, 2008; Weldy, 2009; Sakas et al, 2014). به منظور رسیدگی به این فراریت تجارت، جهت دست یافتن به عملکرد بهتر سازمانی و رقابت طلبی پایدار، سازمان ها الزاماً [...]

19,500 تومان

مسیر اصلی مدیریت کیفیت ، در غرب آغاز شده و توسط بازیگران اصلی انقلاب صنعتی ظاهر شد. بنابراین، اساس فلسفی آن تا حدود زیادی تحت سلطه ی فرهنگ غرب است، که به علت تمرکز بسیار کم بر عواقب آن مورد انتقاد قرار گرفته است.[1] با این وجود، ظهور ژاپن پس از فاجعه ی جنگ جهانی [...]