در حال نمایش یک نتیجه

19,800 تومان

حسگرهای فراطیفی اطلاعات طیفی فراوان را با صدها باند مستمر طیفی را فراهم می کنند و تصویرسازی فراطیفی جمع آوری شده را می تواند برای انجام طبقه بندی بهتر استفاده کرد از طریق تصویرسازی چند طیفی سنتی قابل انجام نیست. در طی چند دهه گذشته، روش های شناخت الگوی بدیع به صورت گسترده برای وظایف [...]