در حال نمایش یک نتیجه

14,000 تومان

تا همین اواخر ، رابطه بالقوه بین باور های مذهبی ، شیوه های مدیریتی و نتایج سازمانی به طور آشکارا در تحقیق مدیریت جریان اصلی نادیده گرفته شدند. علی رغم این واقعیت که بیش از 80 درصد مردم در سطح جهان گزارش می دهند که مذهب یک بخش مهم از زندگی روزانه را تشکیل می [...]