در حال نمایش یک نتیجه

14,000 تومان

اتوماسیون صنعتی در حوزه قدرت و انرژی امروز پیچیده تر شده است. عملگرها و سنسورها با همکاری هم به عنوان شبکه ابزارهای متفاوت عمل می کنند که هوشمند شده و می توانند به طور خودکار این کارکرد را انجام دهند. سیستم چند عامله (MAS) به خاطر قابلیت آن در بهبود عمده کارایی عملیاتی، کاهش هزینه [...]