در حال نمایش یک نتیجه

26,400 تومان

پول، اجزا،فرایندها و جریان های اطلاعاتی ممکن است یک سیستم مدیریت زنجیره ی تامین را ایجاد کنند اما به طور همزمان،به علت وضع قانون دولتی و با افزایش آگاهی در بین افراد برای حفاظت از محیط؛ موسسات تجاری امروزه اگر بخواهند در بازار جهانی تداوم داشته باشند، نمی توانند مسائل محیطی را نادیده بگیرند.در این [...]