نمایش یک نتیجه

15,500 تومان

مدولوس های کوچک استرین برشی (Gmax) و سرعت امواج برشی (Vs) پارامترهای مهم برای آنالیزهای دینامیکی در سیستم های خاکی هستند. سرعت امواج برشی می تواند به طور مستقیم برای برخی مشکلات ژئوتکنیکی مثل ارزیابی پتانسیل گداخته، طبقه بندی خاک، محل واکنش آنالیزها و جنبش زمین بر اثر رویداد زمین لرزه استفاده شود. این پارامترها [...]