نمایش یک نتیجه

16,400 تومان

در مناطق یخبندان فصلی، مصالح بستر جاده تحت انجماد و آب شدن قرار می گیرند. در آیووا، در جایی که این مطالعه انجام شد، بیش از 0.3 متر از مصالح بستر جاده می تواند سالانه تقریبا 10 تا 50 چرخه یخ زدگی را خنثی کرد (شکل 1). از آنجایی که چرخه یخ زدگی می تواند [...]