در حال نمایش یک نتیجه

12,800 تومان

گونه های اکسیژن واکنشی (ROS) بسیاری وجود دارند که نقش های محوری در فیزیولوژی عروقی (شکل 1) و پاتوفیزیولوژی ایفا می نمایند که مهمترین آن ها عبارتند از: اکسید نیتریک (NO)، سوپراکسید (O2·−)، پراکسید هیدروژن (H2O2) و پراکسی نیتریت (ONOO·−). اکسید نیتریک (NO) معمولاً به وسیله سنتاز اکسید نیتریک اندوتلیال (eNOS) در عروق تولید می [...]