در حال نمایش یک نتیجه

14,300 تومان

با توجه رقابت شدید جهانی، پیشرفت تکنولوژی مستمر، پیچیدگی رو به افزایش بازار و ناپایداری مالی، جهان تجاری معاصر دچار تغییرات متوالی شده است (Davis & Daley, 2008; Weldy, 2009; Sakas et al, 2014). به منظور رسیدگی به این فراریت تجارت، جهت دست یافتن به عملکرد بهتر سازمانی و رقابت طلبی پایدار، سازمان ها الزاماً [...]