در حال نمایش یک نتیجه

14,000 تومان

حادثه و بیماری قابل پرداخت بودن نتایج ناشی از حادثه در بیمه حوادث با توجه به تعریف حادثه، مستلزم آن است که بین حادثه و نتیجه آن رابطه مستقیم علت و معلولی وجود داشته باشد. ممکن است به علت تقارن، رابطه علت و معلولی مشکل باشد که در این صورت سه حالت قابل تصور است: [...]