نمایش یک نتیجه

18,800 تومان

سنتز HKUST-1 اولین بار توسط کوی و همکاران از طریق روش سولووترمال برای 12 ساعت در دمای °C180 گزارش شده است. هرچند، این شرایط واکنش به تشکیل ناخالصی‌هایی در شکل CuO به علت تاثیر دمای بالای واکنش منجر می‌شود. اشلیچت و همکاران واکنش سولووترمال را به منظور گرفتن کریستال خالص‌تر HKUST-1 از ناخالصی Cu2O توسط [...]