نمایش یک نتیجه

27,900 تومان

پیش بارگذاری به صورت گسترده ای برای بهبود زمین های نرم استفاده می شود ، زهکش های عمودی معمولا برای سرعت بخشیدن به تحکیم خاک در پیش گذاری نصب می شود. مقاومت برشی خاک را می توان افزایش داد و پس از ساخت و ساز بعلت تحکیم می توان حذف کرد. برای تحکیم خاک همگن [...]