نمایش یک نتیجه

حراج!
5,500 تومان

بیان مسئله مهاجرت و تغییرات سکونتی به همراه کاهش جمعیت در مبدأ و افزایش آن در مقصد است که همراه آن تغییرات اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در ابعاد مختلف شکل می گیرد. این تحقیق بر آن است تا بررسی نماید مهاجران و عوامل گرایش آنان به نوعی از فعالیت و اعمالی که در اجتماع [...]