نمایش یک نتیجه

14,000 تومان

هنگامی که یک چالش برای تحویل یک پروژه ی شهرهای هوشمند EU FP7 برای بررسی مساله ی برنامه ریزی جامع انرژی در یک ناحیه ی شهری، یک مهندس چگونه می تواند پاسخ دهد؟ چه روش هایی از مهندسی می توانند مناسب باشند؟ در بافت ویژه ی پروژه STEEP (تفکر سیستم ها برای برنامه ریزی جامع [...]