نمایش یک نتیجه

11,000 تومان

1. فیبر مرکزی (FTTH) در سال های اخیر شبکه های FTTH  با توجه به مزیت های پهنای باند و شفافیت شبکه ای دستخوش توسعه صعودی سرعت شده اند. شبکه های دسترسی FTTH از تحویل خدمات بی سیم/سیمی همگرا بر روی یک فیبر مشابه را حمایت میکنند. شبکه های دسترسی فیبر مرکزی (FTTH) در حال حاضر [...]