نمایش یک نتیجه

24,500 تومان

اکثر ساختار مواد در محدوده زیر دمای میانی و دوره سرویس دهی زیاد بدست آمده است ، محدوده دمایی میانی به صورت نیمه اطراف دمای ذوب همگین بر حسب کلوین تعریف می شود. به واسطه سینتیک نفوذی آهسته و دوره آنیلینگ طولانی برای رسیدن به ترمودینامیک تعادلی دیاگرام های فازی در این مطالعه به صورت [...]