نمایش یک نتیجه

2,500 تومان

 زنان و تعارض های شغلی و خانواده با ظهور انقلاب صنعتی به دلیل فقدان نیروی‌انسانی مورد نیاز به تولید ، صاحبان صنایع به سراغ نیروی عظیم تولیدی جامعه آمدند و از زنان به عنوان نیروی کار در صنایع بهره بردند . به ویژه در جامعه شهری بسیاری از کشورها گرایش زنان به اشتغال و دسترسی آنان به [...]