نمایش یک نتیجه

21,700 تومان

زمین کشاورزی نقش کلیدی را در مسائل جهانی مرتبط با امنیت انرژی و غذایی ایفا می کند. فشار بر منابع زمینی انتظار می رود که در دهه ی پیش رو در نتیجه ی جمعیت رو به رشد، تغییر الگوهای مصرف غذایی، و رقابت در استفاده تناوبی زمین ها مانند مواد اولیه سوخت های زیستی، در [...]