در حال نمایش یک نتیجه

16,300 تومان

در سراسر جهان، علاقه به بهره وری سودمند از فرودگاه، بطور فزاینده رو به افزایش میباشد و این اهمیت مطالعه و تحقیقات علمی در خصوص ارتباط کیفیت خدمات و برخی تدابیر کارآمد فرودگاه را روشن می سازد. در واقع، فرودگاهها واحدهای تجاری هستند که بر اساس ارائه خدمات بنا نهاده شده اند. بروشنی میتوان درک [...]