نمایش یک نتیجه

2,000 تومان

پیر بوردیو (1985) – جامعه شناس فرانسوی – نظریه بسط یافته ایی از سرمایه اجتماعی مطرح می کند. از نظر بوردیو سرمایه همزمان هم مربوط به علم اقتصاد است وهم مجموعه ایی از روابط مبتنی بر قدرت که قلمروها و تعاملات اجتماعی مختلفی را بوجود می آورد و معمولا نامرتبط با علم اقتصاد تصور می [...]