نمایش دادن همه 2 نتیجه

19,500 تومان

در سال های اخیر، مدل سنتی، مطلق و رئیس-مرئوس که از سوی متخصصان مدیریت دنبال می شد جای خود را به یک رویکرد دموکراتیک داده است که رهبری، تصمیم گیری، مسئولیت و اعتبار در آن مشترک است. مفاهیم اصلی این رویکرد جدید در گستره رهبری تحول گرا (Burns, 1978; Bass, 1985; Bass and Avolio, 1993)، [...]

13,200 تومان

قدرت رهبری خدمتگزار در توانایی رهبر برای رها و آزادسازی پتانسیل کارکنان در سرانجام رساندن وظایف و خود تشویقی آن‌ها ریشه گسترانیده است در غیر این صورت آن‌ها ناتوان بوده و فاقد اختیارات لازم می‌گردند. Greenleaf (1977) به رهبری به‌عنوان یک هنر اشاره کرد که در خدمت رهبری به‌عنوان چارچوب و اساس رهبر و برای [...]