نمایش یک نتیجه

25,700 تومان

این نقل قول صادقانه و آزاد را از کارآفرین معرفی می کنیم تا به سه نکته اشاره کنیم. نخست، این نقل قول نقش اصلی و همه جانبه ای که ترس از شکست در کارآفرینی ایفا می کند و نیاز در نظر گرفتن این ساختار در توصیفات تصمیم گیری ها و رفتار کارآفرینانه را در نظر [...]