نمایش دادن همه 3 نتیجه

13,500 تومان

از آنجایی که سازمان های خدماتی کسب و کارهای فشرده ای هستند، اثربخشی شیوه های منابع انسانی (HR) و رضایت شغلی کارمندان اهمیت حیاتی دارند. در بین موسسات بهداشتی و درمانی که در صنعت خدماتی قرار دارند، یکی از مهم ترین و بالاترین منبع تنوع، کارمندان هستند. عملکرد و ظرفیت کارمندان عوامل مهمی هستند که [...]

19,500 تومان

در سال های اخیر، مدل سنتی، مطلق و رئیس-مرئوس که از سوی متخصصان مدیریت دنبال می شد جای خود را به یک رویکرد دموکراتیک داده است که رهبری، تصمیم گیری، مسئولیت و اعتبار در آن مشترک است. مفاهیم اصلی این رویکرد جدید در گستره رهبری تحول گرا (Burns, 1978; Bass, 1985; Bass and Avolio, 1993)، [...]

14,500 تومان

سازمان های معاصر در سیستم های سازمانی، از جمله سیستم های ERP بیشتر سرمایه گذاری کرده و رشد بالای این سرمایه گذاری ها قابل پیش بینی است. سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) نقش بحرانی در عملکرد و بقای سازمان ایفا می کنند (Liang and Xue 2004). داونپورت (2000) بر پتانسیل سیستم های ERP [...]