نمایش یک نتیجه

12,500 تومان

موجبرهای پلاسمونیک توجه زیادی را از سوی محققان در سالهای اخیر به خاطر پتانسیل برای هدایت و دستکاری نور در مقیاس های زیر طول موج جلب نموده اند [3-،1].همانطور که به موج های پلاسمون سطحی هدایت کننده توجه میشود (SPWs) ،عناصر فوتونیک مختلف با انواع  شکلهای هندسی معرفی شده اند و مورد تحقیق قرار گرفته [...]