نمایش دادن همه 3 نتیجه

19,500 تومان

در سال های اخیر، مدل سنتی، مطلق و رئیس-مرئوس که از سوی متخصصان مدیریت دنبال می شد جای خود را به یک رویکرد دموکراتیک داده است که رهبری، تصمیم گیری، مسئولیت و اعتبار در آن مشترک است. مفاهیم اصلی این رویکرد جدید در گستره رهبری تحول گرا (Burns, 1978; Bass, 1985; Bass and Avolio, 1993)، [...]

24,500 تومان

انجمن دانشگاهی به طور گسترده پیش بینی کننده عملکرد دانشجویان در حسابداری مقطع لیسانس و برنامه های کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) را مطالعه نموده ، اما به پیشگوهای موفقیت در برنامه های کارشناسی ارشد حسابداری توجه کمتری شده است. رشد برنامه های کارشناسی ارشد حسابداری و عضویت در حال افزایش دانشجویان بین [...]

14,000 تومان

تا همین اواخر ، رابطه بالقوه بین باور های مذهبی ، شیوه های مدیریتی و نتایج سازمانی به طور آشکارا در تحقیق مدیریت جریان اصلی نادیده گرفته شدند. علی رغم این واقعیت که بیش از 80 درصد مردم در سطح جهان گزارش می دهند که مذهب یک بخش مهم از زندگی روزانه را تشکیل می [...]