نمایش یک نتیجه

16,400 تومان

حامل های میتوکندریایی (MCs)، پروتئین های غشایی کد شده توسط هسته هستند که انواعی از املاح را (دی و تری کربوکسیلات، کتواسیدها، آمینواسیدها، نوکلئوتیدها و کوآنزیم/کوفاکتور) در سراسر غشای داخلی میتوکندری انتقال می دهند. MCs علاوه بر ایجاد یک رابط میان میتوکندری و محفظه های سلولی دیگر، نقشی را در تنظیم و حفظ تعادل میان [...]