نمایش یک نتیجه

27,500 تومان

در برنامه ریزی استراتژیک آژانس بین المللی انرژی ، فعالیت های طرف تقاضا به عنوان اولین انتخاب در تمام تصمیم گیری های سیاست انرژی به دلیل منافع بالقوه شان در هر دو سطح اقتصادی و عملیاتی معرفی شده است. برنامه های پاسخگویی بار ، فعالیت های کوتاه مدت هستند ، که توسط مشتریان برای تنظیم [...]