نمایش یک نتیجه

6,500 تومان

 نقشه های تهران نخستین نقشه برداری فنی از تهران یک سال بعد از توسعه شهر یعنی از سال 1285 هـ .ق. آغاز شد. مهندسان مدرسه‌دارالفنون زیر نظر عبدالغفار خان نجم الملک مأمور انجام این کار گردیدند. کار نقشه برداری در مراحل مختلف و با همکاری گروههای متفاوت در فاصله سالهای 1285 تا 1309 هـ .ق. [...]