نمایش یک نتیجه

26,500 تومان

در سال‌های اخیر، پل‌های معلق بلنددهانه و پل‌های کابلی به سبب عملکرد سازه‌ای و ظاهر زیبایشان در سطح گسترده‌ای در کشورهای مختلف جهان ساخته شدند. مؤلفه‌های کلیدی پل‌های کابلی، کابل‌های شیبدار، اغلب ارتعاش تحت نیروی باد و باران است که بطور معمول به ترتیب از آن به ارتعاش ناشی از گرداب (VIV) (ماین و جونز [...]