نمایش یک نتیجه

22,400 تومان

در یک محیط رقابتی، انتخاب تامین کنندگان یکی از مهمترین مسائل مربوط به شرکت های تولیدی است. هزینه ی مواد خام در چنین صنایعی شامل بخش عمده ی هزینه نهایی محصول می شود و انتخاب تامین کنندگان مناسب به طور قابل توجهی هزینه های خرید را کاهش می دهد (قدسی پور و اوبرین، 1998، 2001؛ [...]