نمایش یک نتیجه

21,500 تومان

بیش از 50 درصد از مخازن نفت و گاز در جهان در مخازن کربنات نگهداشته می شوند (دوو و همکاران، 2011). مخازن کربنات بواسطه­ی عدم تجانس قابل توجه در مقیاس های متعدد اعم از میکرو مقیاس تا مقیاس گیگا شناسایی شده اند که این امر توصیف خصوصیات آنها را دشوار می سازد. کاربردهای ژئوفیزیکی در [...]