نمایش یک نتیجه

13,500 تومان

مهاربند کمانش ناپذیر (BRB) یک دستگاه لرزه ای است که شامل یک هسته زاویه محوری و یک مکانیزم محرمانه جدا شده محوری است که کمانش کلی را مهار می کند. خصوصیات هیسترزیس زمانی که برش عرضی هسته به دست آمده است پایدار و تقریبا متقارن است، تنها تفاوت کمی در هیسترزیس مواد پایه دارد. به [...]