نمایش یک نتیجه

16,500 تومان

بررسی های اندکی به تحلیل و مقایسه تاثیر کاربری زمین و تغییرات جوی بر کمیت و کیفیت آب پرداخته اند ولواین که آن تغییرات به طور همزمان در دوره یکسان رخ می دهند. بنابراین ، مدل سازی و درک پاسخ های کمیت و کیفیت آب برای تغییرات جوی و کاربری زمین در آینده بسیار سودمند [...]