نمایش یک نتیجه

18,400 تومان

به دلیل توسعه چشمگیر تحصیل در مقطع سوم و انتشارات دانشگاهی کتابخانه های دانشگاهی با بزرگترین چالش خود مواجه هستند. اتحاد تجارت و دانشگاه ها برای ایجاد یک الگوی جدید آموزش سطح سوم، و ظهور دانشگاه های مجازی با حمایت کتابخانه مجازی، بسیاری از فرضیات پایه ای در مورد نقش کتابخانه ی دانشگاهی و امنیت [...]