نمایش یک نتیجه

18,700 تومان

مسافرت با خودرو با تغییرات آب و هوایی و سوخت های فسیلی و تراکم ترافیک بستگی مرتبط است. در سال 2006، تقریباً 30 درصد از کل گازهای گلخانه ای در آمریکا ناشی از بخش حمل و نقل بیشتر به شکل انتشار CO2 از سوختن سوخت های فسیلی (IEA، 2006) بود. علاوه بر این، از سال [...]