نمایش یک نتیجه

17,500 تومان

تحقیقات ویژۀ کشور در اقتصادهای در حال توسعه، یک دیدگاه عمیق و بسیار کوچک از چالشهای اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی و سیاسی پیش روی زنان کارآفرین را ارائه می‌دهد. اما، چنین تحقیقاتی تنها یک دیدگاه متمرکز جغرافیایی از چالشهای پیش رو را نشان می‌دهد؛ در مورد عوامل قابل رویت که زنان کارآفرین را در کشورهای در حال [...]