نمایش یک نتیجه

27,500 تومان

سیستم های تحویل دارو نانو ذره ای حاملهای نانومتریک بکار رفته برای تحویل داروها یا بیومولکولها هستند. به طور کلی، حاملهای نانو متریک هم چنین از ذرات زیر-میکرو با اندازه ی زیر nm1000 و با مورفولوژی های مختلف تشکیل میشوند، از جمله نانو کره ها، نانو کپسولها، نانو میسلها، نانولیپوزوم ها و نانو داروها و [...]