نمایش یک نتیجه

16,500 تومان

نمونه هایی از پاداش های مالی عبارتند از : دستمزد پایه، تنظیم هزینه زندگی، انگیزه های کوتاه مدت و  دراز مدت (Aguinis, 2013). شواهد تجربی موجود نشان می دهند که پاداش های مالی جزء قدرتمندترین عوامل موثر بر انگیزش و عملکرد کارکنان هستند. برای مثال، لاک، فرن، مک کالب، شاو و دنی (1980) دریافتند که [...]