نمایش یک نتیجه

9,500 تومان

این بحث در میان کارشناسان و هیات های علمی شامل اهمیت بر عوامل موفقیت و عدم موفقیت پروژه های موجود می باشد. طراحی و توسعه و اجرای پروژه های مختلف چه به صورت داخلی و چه خارجی، توسعه و موفقیت آنها به طور مستقیم می توانند بر مزایای اقتصادی، اقتصاد و رشد هوشمند کارکنان تاثیر [...]