نمایش یک نتیجه

28,500 تومان

آلودگی محیطی با زنوبیوتیک های آلی (آفت کش ها، مواد دارویی، ترکیبات سوختی،PAHs و PCBs و …) یک مسئله ی جهانی است و رشد فناوری های ترمیم ابداعی، برای آلودگی زدایی مکانهایی که دچار آلودگی شده اند ،از اینرو از اهمیت ویژه ای برخورد است.روشهای فیزیکی، شیمیایی و زیستی، کلا میتوانند برای ترمیم مکانهای آلوده [...]