نمایش یک نتیجه

12,500 تومان

ماشین بردار پشتیبانی (SVM) یک تکنیک قدرتمند برای دسته بندی می باشد . این ماشین یک سری نمونه های مثبت و منفی را از طریق جستجو زیر صفحه با بزرگترین حاشیه بین آنها دسته بندی می کند بنابراین عملکرد تعمیم بهرت و خطا های اموزش کمتر را می توان کسب نمود . ما در این [...]