نمایش یک نتیجه

19,500 تومان

در سال های اخیر ، تجزیه و تحلیل قیمت ها در بخش حمل و نقل هوایی بر روی پراکندگی قیمت گذاری بهینه در راستای توسعه حاصل شده در مدیریت عملکرد ، متمرکز شده است. این تجزیه و تحلیل شکل تکامل یافته ی اولین مطالعات اسمیت ، لیمکالر و داررو (1992) یا Botimer ( 1996) است [...]