نمایش یک نتیجه

11,500 تومان

فشار خون بعنوان مقادیر >140 mmHg SBP و/یا >90 mmHg DBP، مبتنی بر شواهدی از RCT ها تعریف می شود که در مبتلایان با این مقادیر BP از کاهش های BP درمان القاء شده مفید و مناسب است (جدول 1) [1]. طبقه بندی مشابه در افراد جوان، میانسال و مسن مورد استفاده قرار می گیرد، [...]