نمایش یک نتیجه

14,500 تومان

مدل یک نمایش ساده و قابل فهم  از ساختار و رفتار سیستم تحت مطالعه است که در بیشتر موارد می توان با استفاده از فرمول های ریاضی بیان شود. قوانین تصمیم گیری می تواند به طور مستقیم از یک الگو به دست آمده باشد. [10،11] در حقیقت، ما  با استفاده از مدل، می توانیم  دانش [...]