نمایش دادن همه 2 نتیجه

15,500 تومان

مدولوس های کوچک استرین برشی (Gmax) و سرعت امواج برشی (Vs) پارامترهای مهم برای آنالیزهای دینامیکی در سیستم های خاکی هستند. سرعت امواج برشی می تواند به طور مستقیم برای برخی مشکلات ژئوتکنیکی مثل ارزیابی پتانسیل گداخته، طبقه بندی خاک، محل واکنش آنالیزها و جنبش زمین بر اثر رویداد زمین لرزه استفاده شود. این پارامترها [...]

24,500 تومان

عملکرد یک سیستم ترافیک تحت تاثیر جنبه های مختلف رفتار انسانی است (اونیوا، میلانز، ویلگارا، پرز و گودوی، 2012). مطالعات نشان می دهد که رفتار ترافیکی شرکت کنندگان، در میان چیزهای دیگر، به طور منطقه ای و به طور فرهنگی شرطی شده است (اولستام و تاپانی، 2004). مدل های شبیه سازی خرد  شامل رفتار مختلف [...]